Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра ПРР

Провідні професора кафедри ПРР Бондаренко В.І., Кузьменко О.М., Ковалевська І.А., Симанович Г.А. проводять дослідження з кріплення, підтримки та повторного використання гірничих виробок на шахтах ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля». Брали участь в роботі «круглих столів» при розгляді іноваційно-інвестиційних проектів для шахт ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит», «ДТЕК Добропіллявугілля».

1. Виконана науково-дослідна робота з підвищення стійкості капітального квершлагу та зниженню метолоємності рамно-анкерного кріплення на шахті «Ювілейна» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля». В якості експерименту закріплено 200 м виробки, де ведеться маркшейдерське спостереження, яке підтверджує правильність науково-технічного рішення.

2. Виконані дослідження та наданий звіт з рекомендацій вибору кріплення підготовчих виробок для ШУ «Покровське» із вивченням напружено-деформованого стану гірського масиву, що дозволить повторно використовувати підготовчу виробку.

3. Провідними науковцями кафедри створено обладнання для вимірювання опору вугілля різанню, яке використовується на шахті «Степова» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля».

4. Створено нову установку по одержанню й дослідженню газогідратов. Укладено договір з ПАТ « Донецьксталь – металургійний завод» на вивчення фазового переходу газу метану з метою його транспортування.

5. Виконаний пілотний проект з підземної газифікації вугілля Західного Донбасу.

6. За результатами наукових досліджень науковцями кафедри спільно інженерно-технічними працівниками шахт видано 4 монографії: «Геомеханика взаимодействия анкерной и рамной крепей горных выработок в единой грузонесущей системе», «Развитие научных основ повышения устойчивости горных выработок шахт Западного Донбасса», «Методы расчета перемещений и упрочнения приконтурных пород горных выработок шахт Западного Донбасса», «Влияние геологической среды на интенсификацию разработки тонких и весьма тонких пластов Донбасса». За результатами роботи по проведеним дослідженням отримана Державна премія в галузі науки й техніки.

7. Проведене засідання «круглого столу» з заслуховування найбільш перспективних науково-дослідних робіт для шахт Західного Донбасу та шахти «Комсомолець Донбасу». 4 наукові роботи в галузі підземної розробки, геомеханіки, маркшейдерії та підземної газифікації вугілля.

8. Розробляється спільна з «ВК «Шахта «Красноармійська - Західна №1» методика визначення напружено-деформованого стану гірського масиву при високій швидкості посування очисного вибою. Результати роботи найдуть своє відображення у науково-дослідних роботах за темами «Технічні та технологічні можливості і економічна доцільність розробки тонких покладів кам’яного вугілля» та «Високоефективне використання енергетичного потенціалу геотехнічних систем України: ресурси, енергозберігаючі технології, екобезпека».

9. Виконуються роботи з підземної газифікації вугільних пластів шахти «Красноармійська-Західна №1».

10. Виконані й передані рекомендації з підтримки виїмкових штреків на глибинах 1200-1400 м на шахтах ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит».

11. Виконана робота з дослідження і обґрунтування раціональних параметрів стовпової системи розробки довгими лавами (300 м), обладнаних комбайновим та струговим обладнанням, що дозволяє вести безаварійну роботу (шахта «Степова» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»).

12. Результати наукових досліджень були впровадженні в захищених дисертаційних роботах наступних співробітників кафедри:

- Фомичов Вадим Володимирович. Науковий керівник – д-р техн. наук, професор І.А. Ковалевська;

- Кононенко Максим Миколайович. Науковий керівник – д-р техн. наук, професор В.І. Бондаренко;

- Гайдай Олександр Анатолійович. Науковий керівник – д-р техн. наук, професор В.І. Бондаренко;

- Сидельников Олександр Анатолійович. Науковий керівник – д-р техн. наук, професор С.Ф. Власов.


Кафедра ТСТ

В умовах інтенсифікації гірничих робіт кафедра ТСТ розглядає внутрішньошахтний транспорт як невіддільну частину єдиного технологічного процесу гірничого виробництва "виїмка - транспортування - відвантаження корисних копалин споживачу".

За цією концепцією та програмою «Вугілля» на шахтах ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» проведено комплекс наукових досліджень:

1. Обґрунтування параметрів енергозберігаючих транспортно-технологічних схем комбайнового проведення підготовчих виробок з використанням надґрунтових канатних доріг як єдиного транспортного засобу (шахта «Павлоградська» ПАО «ДТЕК «Павлоградвугілля»).

2. Обґрунтування параметрів взаємодії підвісних монорейкових доріг з кріпленням дільничних виробок (шахта «Степова» ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля»).

3. По результатам досліджень отримано 12 патентів України на винахід.

4. Виконуються науково-дослідні роботи з ОП «Шахта ім. О.Ф. Засядька» «Розробка транспортно-технологічних схем постачання шахтної газоповітряної суміші джерелам споживання в залежності від її параметрів». Обсяг фінансування 152 000 грн.

5. Співробітники кафедри виконують авторський контроль за роботою надґрунтової канатної дороги ДНК нового технічного рівня, довжина якої досягає 3,5 км.

6. Спільно з ДонУГІ та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» розроблено і впроваджено на шахтах Мінвуглепрому України – стандарт Мінвуглепрому України «СОУ 10.00185790.007:2006 Транспорт шахтний локомотивний. Перевезення людей та вантажів в виробках з ухилом колії від 0,005 до 0,050. Загальні технічні вимоги». За результатами діяльності ННВЦ співробітниками кафедри разом з працівниками шахтоуправління отримано 3 патенти, надруковано в збірнику наукових праць 4 статті, отримано гриф МОН України на навчальний посібник.

7. На шахті «Степова» виконуються науково-дослідницькі роботи по впровадженню першої в ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» підвісної монорейкової дороги з дизельним приводом.

8. Для шахти «Ювілейна» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» підготовлено обґрунтування щодо впровадження дизельних локомотивів на магістральних і ділянкових шляхах.

9. За замовленням ВАТ «Красноарміськвугілля» на стадії дипломного проектування розроблено для шахти ім. Стаханова технічне рішення «Пересувний пересип, для навантаження вугілля з скребкового конвеєра лави на стрічковий ділянковий конвеєр», яке передано для впровадження на шахтах об’єднання.


Кафедра будівництва і геомеханіки

1. З Шахтоуправлінням «Покровське» постійно виконуються науково-дослідні роботи з розробки системи прогнозу викидонебезпечності вугільних пластів, в напрямку якого на кафедрі будівництва і геомеханіки Державного ВНЗ "НГУ" є оригінальні розробки, патенти та значущі теоретичні і практичні результати.

2. В межах договору про співробітництво в області освіти і науки між ЗАТ “Донсталь” та ДВНЗ «НГУ» виконуються науково-дослідні роботи за напрямками:

– забезпечення тривалої стійкості протяжних виробок глибоких вугільних шахт (науковий керівник – д.т.н., проф. Сдвижкова О.О.);

– прогноз викидонебезпечності вугільних пластів (науковий керівник – д.т.н., проф. Шашенко О.М.).

3. Сумісно з представниками виробництва щорічно публікується близько 20 наукових статей. Видано:

– підручник з грифом МОНмолодьспорт України: Физика горных пород. – Донецк: Донбасс, 2012. – 456 с.,

– монографія Управление устойчивостью протяженных выработок глубоких шахт. – Днепропетровск: ЛизуновПрес, 2012. – 384 с.

4. Підписаний договір з шахтою «Комсомолець Донбасу» на 2 роки про виконання науково-дослідної роботи з розробки системи прогнозу викидонебезпечності вугільних пластів, в напрямку якого на кафедрі будівництва і геомеханіки НГУ є оригінальні розробки, патенти, методика акустичного контролю та значущі теоретичні і практичні результати.


Кафедра АКС

1. Кафедра автоматизації та комп’ютерних систем співпрацює з інститутом «Дондіпровуглемаш» та проводить наукові дослідження по системам передачі інформації по силових жилах видобувного комбайна, а також по створенню системи автоматичного моніторингу за роботою обладнання видобувної дільниці.

2. Спільно з інститутом «Дондіпровуглемаш» готуються до видання підручник «Автоматизація технологічних процесів підземних гірничих робіт» (документи подані на гриф МОНМС).

3. Спільно виконуються дослідження по створенню системи керування вантажопотоками конвеєрних ліній з використанням частотно-регульованого приводу. Проміжні дослідження опубліковані у збірнику наукових праць НГУ.

4. Спільно з «Дондіпровуглемаш» проводяться наукові дослідження за результатами яких підготовлена 1 кандидатська дисертація, опубліковано 5 статей, 1 монографія та 1 підручник.

5. У 2009 році Національним гірничим університетом спільно з «Дондіпровуглемаш» була отримана Державна премія за втілення у виробництво високопродуктивної техніки нового рівня.

6. Проводиться міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в науці, освіті та промисловості ».


Кафедра СЕП

1. Виконана госпдоговірна науково-дослідна робота згідно договору № 11-02/652-ПД/0301107: "Обоснование способа энергоэффективного управления грузопотоками на магистральном конвейерном транспорте ПСП "Шахта "Павлоградская" ПАО "Павлоградуголь".

2. В рамках наукового співробітництва підготовлені та надруковані наступні наукові праці:

1) Мишанский Ю.А., Папаика Ю.А. Проблема электромагнитной совместимости в системах электроснабжения угольных шахт ОАО "Павлоградуголь" // Матеріали міжнародної конференції "Форум гірників – 2011". – Д.: Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет", 2011. – С.20–26.

2) Мишанский Ю.А. Проблемы и задачи исследования влияния преобразователей энергии на электроприемники и систему электроснабжения // Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. – техн. зб. – 2011. – Вип. 86. – С.27–30.

3. В рамках довготривалого співробітництва аспірант кафедри СЕП Луценко І.М. отримує науково-технічні консультації від провідних спеціалістів Українського науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту вибухозахищеного та рудникового електрообладнання з дослідно-експериментальним виробництвом (УкрНДІВЕ, м. Донецьк).

Виконано два проекти:

1) Створення програмно-апаратних засобів контролю і управління підземним електроенергетичним комплексом шахт. За матеріалами досліджень підготовлено та опубліковано 4 статті та 2 доклади.

2) Наукове обґрунтування технічних рішень з компенсації реактивной потужності у підземних системах електропостачання вугільних шахт

3. Кафедрою були видані наступні підручники:

1) Г.Г. Півняк, М.М. Білий, Г.М. Бажин. Електропостачання гірничих підприємств: Довідковий посібник.-Д.:Національний гірничий університет, 2008. – 550 с.

2) С.І. Випанасенко. Системи енергоменеджменту вугільних шахт, Д.:НГУ, 2008. – 103 с.

© 2006-2021 Інформація про сайт